29/5 Sázení léčivých bylin jako podpora životního prostředí a praxe dharmy


29/5 Sázení léčivých bylin jako podpora životního prostředí a praxe dharmy

Sázení léčivých bylin jako podpora životního prostředí a praxe dharmy, v Tibet Open House, 29. května 2021, sobota
S radostí Vás zveme k účasti na setkání, které pořádáme jako symbolickou podporu životního prostředí a zároveň praktikování dharmy. Akce se bude konat ve venkovních prostorách Tibet Open House dne 29. května 2021 od 11 hodin. Léčivé rostliny mají obrovskou sílu vyvěrající z přírody, našeho životního prostředí, které díky egoistickým postojům člověka více a více chřadne. Sázení léčivek můžeme vnímat jako symbolickou podporu životního prostředí pro jeho opětovné uzdravení. S čistou motivací se mohou i takovéto malé akce stát velkou součástí naší duchovní cesty. Program: příprava místa pro sázení, přestávka na čaj, krátká modlitba, sázení léčivek, společný oběd, procházka na Petřín, meditace v plenéru na Petříně, občerstvení, debata a sdílení názorů —- závěr – věnování. Pokud bude pršet, praxe dharmy proběhne v Tibet Open House. Můžete přinést i menší občerstvení navíc (např. ovoce, zeleninu) a podělit se s ostatními.

Planting Herbs for Supporting Environment and Practicing Dharma at Tibet Open House, 29th May, SaturdayWith joy, we invite you to come and join our session dedicated to support the environment and practicing dharma. The session will be held in the courtyard of Tibet Open House on 29th May 2021 from 11 am. Herbs, those natural healers, embody a tremendous power. Their power comes from the nature, our environment, which is due to our self grasping attitudes more and more ill. Planting of the herbs can be viewed as a symbolical action to support our environment to recover again. With a pure motivation even little actions like this can become a big part of our spiritual path. Program: 1. Preparing place for the planting2. Tea break3. Short prayer for planting 4. Planting of herbs5. Lunch together6. Walk to Petrin7. Open air meditation in Petrin8. Tea, juice and snack, sharing views10. Concluding by DedicationIn case of the rain, practicing dharma will be held in the Tibet Open House. You can bring extra little snack (e.g. fruits, vegetables) to share with the other participants.